Thông tin liên hệ

Bà Hoàng Thị Kim Oanh,
Thành viên thường trực, Bộ phận Một cửa
Chức vụ đang công tác: Chuyên viên phòng KSTTHC- TH, Văn phòng Bộ;
Điện thoại: 080.43109

Các thành viên có liên quan

STT Họ và tên Chế độ làm việc Chức vụ công đang công tác Điện thoại liên hệ
1 Ông Đoàn Đạt Trưởng Bộ Phận Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Bộ 080.43028
2 Ông Trần Anh Phương Phó Trưởng Bộ Phận Trưởng Phòng KSTTHC - TH, Văn phòng Bộ 080.43604
3 Ông La Anh Tuấn Thành Viên (kiêm nhiệm) Phó Giám đốc, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu 024 32373328
4 Bà Nông Thị Hồng Hạnh Thành Viên (kiêm nhiệm) Công chức, Vụ Kinh tế đối ngoại 024 38232042
5 Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh Thành Viên (kiêm nhiệm) Công chức, Cục Đầu tư nước ngoài 024 37343758
6 Bà Ngô Thị Minh Thu Thành Viên (kiêm nhiệm) Công chức, Cục Phát triển doanh nghiệp 080.44932